Ulah sacokot-cokotna, lamun lain cokoteunana.

Ulah sadenge-dengena, lamun lain dengeunana.

Ulah satenjo-tenjona, lamun lain tenjoeunana.

Ulah salengkah-lengkahna kana lain tincakeunana.

Ulah uruy ku pamulu batur.

Ulah kabita ku pangala jalma.

Batur mah tukang kabitur.

Jalma mah gampang katara.

Sing ajeg sing panceg dina tangtungan diri sorangan.

Ngaub kana hukum agama jeung darigama.

Advertisements